آموزش مجازی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی تکذیب شد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – صدوقی با تکذیب خبر مجازی شدن آزمون‌ها و کلاس‌های دانشجویان گفت: حضور کارورزان به صورت معمول در بخش‌ها ضروری و اجباری است و با حضور آن‌ها به صورت کشیک و پست کشیک موافقت نشده است

به گفته معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش‌های کارآموزی هم حضور کارورزان الزامی است و در صورت تجمع حضور آن‌ها به صورت ۵٠ درصدی و یک روز در میان خواهد بود.

امتحانات بخش بالینی، دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد به صورت حضوری خواهد بود و چنانچه شرایط خاصی از نظر شیوع کرونا وجود داشته باشد امتحانات به تعویق خواهد افتاد، امتحانات علوم پایه باقی مانده هم با نظر دانشکده مربوطه مجازی برگزار می‌شوند.

انتهای پیام

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تکذیب آموزش مجازی دانشجویان در ترم بهمن خبر داد.

صدوقی با تکذیب خبر مجازی شدن آزمون‌ها و کلاس‌های دانشجویان گفت: حضور کارورزان به صورت معمول در بخش‌ها ضروری و اجباری است و با حضور آن‌ها به صورت کشیک و پست کشیک موافقت نشده است

به گفته معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش‌های کارآموزی هم حضور کارورزان الزامی است و در صورت تجمع حضور آن‌ها به صورت ۵٠ درصدی و یک روز در میان خواهد بود.

امتحانات بخش بالینی، دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد به صورت حضوری خواهد بود و چنانچه شرایط خاصی از نظر شیوع کرونا وجود داشته باشد امتحانات به تعویق خواهد افتاد، امتحانات علوم پایه باقی مانده هم با نظر دانشکده مربوطه مجازی برگزار می‌شوند.

آموزش مجازی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی تکذیب شد